VAN KALESİ YÜRÜME YOLU VE KARŞILAMA MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

İHALE İLANI

 

                              VAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 

VAN KALESİ YÜRÜME YOLU VE KARŞILAMA MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2016/394175
1 – İdarenin  
a) Adresi : Cumhuriyet Cad. Asur Oteli yanı No:105 VAN
b) Telefon ve faks numarası : 432 2162530 -432 2121734
c) Elektronik posta adresi : vankturizm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.vankulturturizm.gov.tr

 

2 – İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET TESCİLLİ YAPIDA ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

 

b) Yapılacağı yer :
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 23 aydır
3 – İhalenin  
a) Yapılacağı yer : VAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 

b) Tarihi ve saati : 21.10.2016 – 10.00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

 1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 1. c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 2. d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
 3. e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 4. f) Bu şartnamenin2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 5. g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
 7. i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
 8. k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
 9. l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
 10. m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 1.derece sit alanında bulunan ören yeri çevre düzenlemeleri, işleri benzer iş olarak kabul  edilecektir.

 

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen Teknik Personelin nitelik ve sayısı aşağıdadır:

 

  1 adet şantiye şefi  İnşaat Mühendisi ( en az 5 yıl deneyimli), 1 adet Peyzaj Mimarı, 1adet Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi  İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

 

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre dikkate alınarak] belirlenecektir.

6 – ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 (üçyüz) Türk Lirası karşılığı VAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ’nden  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar VAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

 

 

 

 

Bu içeriği arkadaşınızla paylaşan ilk siz olun

Bunlarda iliginizi çekebilir